1
        

Auskari ar dūmu kvarcu 163/3025

Prove: 925, Svars: 4.70

€ 57.95  

Auskari 12/0735

Prove: 925, Svars: 5.80

€ 57.18  

Auskari 133/0685

Prove: 925, Svars: 11.43

€ 57.16  

Auskari 204/4025

Prove: 925, Svars: 2.70

€ 57.00  

Auskari ar turmalīnu 67/1195

Prove: 925, Svars: 4.20

€ 57.00  

Auskari 279/1405

Prove: 925, Svars: 7.75

€ 56.27  

Auskari 13/3425

Prove: 925, Svars: 4.80

€ 56.00  

Auskari 77/4915

Prove: 925, Svars: 7.00

€ 55.45  

Auskari 65/1125

Prove: 925, Svars: 4.88

€ 55.00  

Auskari 106/0585

Prove: 925, Svars: 11.25

€ 55.00  

Auskari 88/0525

Prove: 925, Svars: 5.30

€ 55.00  

Auskari 17/5085

Prove: 925, Svars: 9.14

€ 55.00  

Auskari 124/4095

Prove: 925, Svars: 4.67

€ 55.00  

Auskari 113/5215

Prove: 925, Svars: 7.86

€ 55.00  

Auskari 11/5085

Prove: 925, Svars: 10.15

€ 55.00  

Auskari ar labradoru 69/1705

Prove: 925, Svars: 3.50

€ 55.00  

Auskari 164/2205

Prove: 925, Svars: 7.40

€ 55.00  

Auskari 40/0935

Prove: 925, Svars: 2.75

€ 55.00  

Auskari 314/3025

Prove: 925, Svars: 5.30

€ 54.55  

Auskari 319/4905

Prove: 925, Svars: 3.71

€ 54.15  

Auskari ar granātiem 38/4905

Prove: 925, Svars: 6.80

€ 54.00  

Auskari ar ametistiem, dzintariem 137/7905

Prove: 925, Svars: 4.80

€ 54.00  

Auskari 217/1105

Prove: 925/375, Svars: 4.93

€ 40.00   € 54.00

Auskari 80/4005

Prove: 925, Svars: 7.34

€ 54.00