1
        

Gredzens 163/0935

Prove: 925, Svars: 4.07

€ 40.00  

Gredzens 34/1135

Prove: 925, Svars: 2.34

€ 40.00  

Gredzens 190/1125

Prove: 925, Svars: 4.70

€ 40.00  

Gredzens ar pērli 125/3025

Prove: 925, Svars: 4.80

€ 39.20  

Gredzens 6554-196

Prove: 925, Svars: 2.89

€ 39.00  

Gredzens 112/8605

Prove: 925, Svars: 10.40

€ 39.00  

Gredzens ar kvarcu 136/6185

Prove: 925, Svars: 2.80

€ 39.00  

Jaunums

Gredzens 119/5035

Prove: 925, Svars: 4.70

€ 39.00  

Gredzens LA3521-12

Prove: 925, Svars: 3.64

€ 39.00  

Gredzens 344/0795

Prove: 925, Svars: 6.60

€ 38.98  

Gredzens 229/0735

Prove: 925, Svars: 5.40

€ 38.80  

Gredzens 15/0895

Prove: 925, Svars: 4.32

€ 38.55  

Gredzens 64/0505

Prove: 925, Svars: 5.00

€ 38.00  

Gredzens 203/0935

Prove: 925, Svars: 2.50

€ 38.00  

Gredzens 251/0935

Prove: 925, Svars: 3.31

€ 38.00  

Gredzens 76/4975

Prove: 925, Svars: 4.00

€ 38.00  

Gredzens 157/4025

Prove: 925, Svars: 4.60

€ 38.00  

Gredzens 202/0935

Prove: 925, Svars: 3.35

€ 38.00  

Gredzens 4/2415

Prove: 925, Svars: 6.10

€ 38.00  

Gredzens 230/0735

Prove: 925, Svars: 4.40

€ 37.80  

Gredzens 7/0725

Prove: 925, Svars: 4.60

€ 37.54  

Gredzens 65/3095

Prove: 925, Svars: 5.10

€ 37.39  

Gredzens 108/5215

Prove: 925, Svars: 2.86

€ 37.00  

Gredzens 88/0925

Prove: 925, Svars: 3.27

€ 37.00