1
        

Auskari 1050-34231

Prove: 585, Svars: 2.80

€ 130.00  

Auskari 3611-4651

Prove: 375/583, Svars: 2.53

€ 130.00  

Auskari 35/6415

Prove: 375, Svars: 1.08

€ 130.00  

Auskari 56d3-3211

Prove: 585, Svars: 2.88

€ 130.00  

Auskari 470-4623

Prove: 583/375, Svars: 1.89

€ 130.00  

Auskari 3243-3083

Prove: 585, Svars: 2.61

€ 130.00  

Auskari 7650-1701

Prove: 585, Svars: 2.55

€ 130.00  

Auskari ar ametistiem 3201-0923

Prove: 585, Svars: 2.11

€ 130.00  

Auskari 14020-1991

Prove: 585, Svars: 2.88

€ 129.60  

Auskari ar briljantiem (0.01ct) 6122-0713

Prove: 585, Svars: 1.99

€ 129.35  

Auskari 16350-8101

Prove: 585, Svars: 2.83

€ 129.00  

Jaunums

Auskari j2 LA6786-2

Prove: 585, Svars: 1.71

€ 129.00  

Auskari 6007g3-0991

Prove: 585, Svars: 2.48

€ 128.00  

Auskari 530-6403

Prove: 585, Svars: 2.50

€ 127.00  

Auskari 6171-0703

Prove: 585, Svars: 2.69

€ 127.00  

Auskari 563g3-4021

Prove: 585, Svars: 2.85

€ 127.00  

Auskari 4602-8321

Prove: 585, Svars: 2.51

€ 126.00  

Auskari 712-8513

Prove: 375/583, Svars: 2.52

€ 126.00  

Auskari 220-1123

Prove: 585, Svars: 2.52

€ 126.00  

Auskari 14kr-6411

Prove: 585, Svars: 3,15

€ 126.00  

Auskari 2583-1213

Prove: 585, Svars: 2.62

€ 126.00  

Auskari 910-1721

Prove: 585, Svars: 2.45

€ 125.00  

Auskari 3190-6111

Prove: 585, Svars: 2.79

€ 125.00  

Auskari 1642-3423

Prove: 585, Svars: 2.72

€ 125.00