1
        

Auskari 531-8333

Prove: 585, Svars: 1.67

€ 105.00  

Auskari 1921-5433

Prove: 585, Svars: 1.69

€ 105.00  

Auskari j9 7486-7

Prove: 585, Svars: 1.60

€ 104.00  

Auskari 1463-0941

Prove: 585, Svars: 1.60

€ 104.00  

Jaunums

Auskari 6101-2541

Prove: 585, Svars: 1,23

€ 100.00  

Auskari 5322-2533

Prove: 585, Svars: 1,33

€ 100.00  

Jaunums

Auskari 1131-3033

Prove: 583/375, Svars: 1.54 gr.

€ 100.00  

Auskari 34/6415

Prove: 375, Svars: 1.27

€ 100.00  

Auskari 3g2-2841

Prove: 585, Svars: 1.55

€ 98.00  

Auskari 636g4-6431

Prove: 585, Svars: 1.63

€ 98.00  

Auskari 700-4643

Prove: 585, Svars: 1.22

€ 97.00  

Auskari 11960-5031

Prove: 585, Svars: 1.48

€ 97.00  

Jaunums

Auskars ar briljantu (0.05 ct)720-4643

Prove: 750, Svars: 0.67

€ 97.00  

Auskari 10630-2831

Prove: 585, Svars: 1.46

€ 97.00  

Auskari 3060-0541

Prove: 585, Svars: 1.58 g

€ 95.00  

Auskari 472-1743

Prove: 585, Svars: 2.24

€ 95.00  

Auskari 15g2-5743

Prove: 585, Svars: 1.50

€ 95.00  

Auskari 3441-8333

Prove: 585, Svars: 1.46

€ 95.00  

Auskari 2450-0541

Prove: 585, Svars: 1.56

€ 95.00  

Auskari 8022-5421

Prove: 585, Svars: 1.48

€ 95.00  

Auskari 7950-8131

Prove: 585, Svars: 1.45

€ 94.00  

Auskari 10901-3431

Prove: 585, Svars: 1.36

€ 90.00  

Auskari 1962-5433

Prove: 585, Svars: 1.40

€ 90.00  

Auskari j8 LA3463-8

Prove: 585, Svars: 1.50

€ 90.00