1
    
Privātuma politika
 
Šī privātuma politika sniedz skaidrojumu par to, kā SIA “E-lats” (turpmāk – Sabiedrība) apstrādā Klienta personas datus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnē https://www.e-lats.lv/lv pieejamos pakalpojumus.
 
Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums kā Klientam un datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu kategorijām, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu, kā arī datu subjekta tiesībām.
 
Sabiedrībai ir svarīgi sniegt Jums informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, lai Jūs pārliecinātos, ka veiktā personas datu apstrāde ir atbilstoša normatīvajiem aktiem. Sabiedrība nodrošina Jūsu personas datu konfidencialitāti. Sabiedrība kā pārzinis īsteno tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai Jūsu personas dati, ko Sabiedrība apstrādā, ir aizsargāti.
 
Informācija par Sabiedrības veikto personas datu apstrādi ir sniegta ne tikai šajā Privātuma politikā, bet tā var būt ietverta arī līgumos vai arī Sabiedrības tīmekļa vietnē https://www.e-lats.lv/lv pie Sabiedrības pakalpojumiem.
 
Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “E-Lats”, reģistrācijas numurs 40003482835, kontaktinformācija: adrese: Bauskas iela 20, Rīga, LV-1004, e-pasta adrese: elats@elats.lv.
 
 
Kādus personas datus un kādiem nolūkiem Sabiedrība apstrādā?
 
Lai Klients saņemtu Sabiedrības pakalpojumus Sabiedrības filiālēs, Sabiedrības darbinieks identificē personu, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). 
 
Tā kā Sabiedrībai, sniedzot pakalpojumus gan klātienē, gan attālināti, ir pienākums ne tikai identificēt Klientu, bet arī veikt klienta izpēti vai padziļināto izpēti, t.sk. noteikt patiesos labuma guvējus, tad Sabiedrība par Jums kā Klientu apstrādās šādas personu datu kategorijas, bet ne tikai:
 • identifikācijas dati: datu subjekta vārds, uzvārds, dzimšanas dati, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati, kā arī personu apliecinošu dokumentu kopija;
 • kontaktinformācija: faktiskā un/vai deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • informācija par ģimeni: informācija par Klienta laulāto, apgādājamiem un citām personām, kas var tikt uzskatītas par patiesā labuma guvēju;
 • Klienta finanšu dati: kredītsaistības, ienākumi, ienākumu avots, finanšu līdzekļu izcelsme, kredītvēsture, maksātspēja;
 • Klienta izpētes dati: informācija par norēķinu paradumiem; informācija, kas Sabiedrībai ļauj veikt Klienta izpēti vai padziļināto izpēti saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un pārliecināties par starptautisko sankciju ievērošanu;
 • vai Klients vai viņa ģimenes locekļi ir politiski nozīmīga persona. Ja ģimenes locekļi ir politiski nozīmīgas personas, tad ģimenes locekļu vārds, uzvārds, personas kods, radniecība, ieņemamais amats un iestāde;
 • informācija par Klienta kredītsaistībām, maksāšanas paradumiem, parādsaistībām, ja tādas ir;
 • videonovērošanas ietvaros Klienta vizuālais izskats un uzvedība;
 • ar Sabiedrības pakalpojumiem saistītie dati: līguma datums un numurs, kā arī cita informācija, kas ir ietverta līgumā; līgumu izpilde vai neizpilde; noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi; informācija par Klienta veiktajiem maksājumiem; iesniegtie pieteikumi Sabiedrībai; maksājumu vēsture, kā arī cita informācija, kas raksturo Klientu sadarbību ar Sabiedrību vai citiem aizdevuma saņēmējiem.
 
Lai nodrošinātu klienta izpēti un/vai padziļināto izpēti, Sabiedrība apstrādā personas datus, lai  nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kā arī Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumos Nr. 396 "Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību" noteiktos Sabiedrības pienākumus.
 
Sabiedrība, sniedzot pakalpojumus: “Bez % aizdevums”, “Soda % pārcelšana”, “Ķīlas pagarināšana”, “Kredīts pret ķīlu”, slēdz ar Klientu līgumu, līdz ar to nolūks Klienta personas datu apstrādei ir līguma noslēgšana, līgumisko attiecību izpilde un kontrole, kā arī kredītspējas izvērtēšana un izsniegtā aizdevuma uzraudzība. 
 
Lai Sabiedrība noslēgtu līgumu ar Klientu, Sabiedrībai ir nepieciešami Klienta identifikācijas dati, kontaktinformācija (saziņai par līguma noslēgšanu, izpildi un kontroli), Klienta finanšu dati, kā arī cita informācija, ja tā attiecas uz līguma izpildi. 
 
Minētie Klienta personas dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Klienta identitāti, izvērtētu Klienta maksātspēju un pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu, kā arī noslēgtu attiecīgo līgumu un kontrolētu līguma izpildi. 
 
Ja Klients līgumā noteiktajā laikā neatmaksā izsniegto aizdevumu, tad Sabiedrība apstrādās Klienta personas datus, lai atgūtu parādu. 
 
Lai Sabiedrība nodrošinātu gan Sabiedrības darbinieku, gan Klientu drošību,  kā arī konflikta gadījumā veiktu situācijas analīzi, saglabātu pierādījumus darījuma veikšanai (telefonsarunas ieraksti), Sabiedrība veic videonovērošanu ar audioierakstu, pamatojoties uz Sabiedrības leģitīmajām interesēm.
 
Sabiedrība attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, tas ir, automatizētu Klienta iesniegto, kā arī no citiem datu saņēmējiem saņemto personas datu apstrādi, lai veiktu Klienta izpēti, kā arī izvērtētu aizdevuma izsniegšanu.
 
Sabiedrība personas datus iegūst no Jums, vai arī no citu pārziņu informācijas sistēmām, kad tiek pārbaudīta Jūsu iesniegtā informācija, kā arī informācija par Jūsu maksātspēju.
 
Lai nodrošinātu komunikāciju ar Klientu, Sabiedrība apstrādās Klienta norādīto vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, kā arī ziņā norādīto informāciju. Saņemtā informācija tiek dzēsta brīdī, kad Sabiedrībai tā nav nepieciešama savu tiesisko interešu aizsardzībai.
 
 
“Maksājumi”, “Naudas pārvedumi”, “Naudas izmaksa”
 
Papildus augstāk norādītajai personas datu apstrādei, Sabiedrība apstrādā šādus personas datus, lai sniegtu attiecīgo pakalpojumu:
 1. ja Klients ir nepilngadīga persona, kura vēlas saņemt Sabiedrības pakalpojumu, tad Klientam Sabiedrībai ir jāiesniedz bāriņtiesas lēmums, ar kuru nepilngadīgā persona ir atzīta par pilngadīgu vai laulības apliecība (bet ne agrāk, kamēr sasniedzis 16 gadu vecumu). Ja Klients, bet ne agrāk, kamēr sasniedzis 16 gadu vecumu, veic savas naudas nosūtīšanu, iesniedzot Sabiedrībā dokumentus, kas apliecina, ka nauda pieder Klientam. 
 2. Ja tiek veikts starptautisks naudas pārvedums, tad Sabiedrība apstrādā šādu informāciju, t.sk. personas datus par darījumu: naudas saņēmēja un sūtītāja vārds, uzvārds, dzimšanas datums; valsts, apgabals, pilsēta; tālruņa numurs un nodarbošanās; naudas pārveduma mērķis, būtība; naudas sūtītāja un saņēmēja paraksts un datums. Naudas sūtītājs aizpilda Money Gram naudas pārveduma anketu, kas tiek saglabāta kā darījumu apliecinošs dokuments. Personas datu apstrāde notiek Money Gram pārziņā esošā sistēmā.
 3. Ja Klients vēlas papildināt savu Paysera kontu, tad par Klientu apstrādā šādu informāciju: Klienta konta numurs, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Darījums notiek Paysera pārziņā esošā sistēmā.
 4. Ja Klients vēlas veikt skaidras naudas iemaksu cita Paysera konta saņēmējam, tad Sabiedrība no Klienta iegūst saņēmēja identifikatoru, pārbauda un atrod Paysera pārziņā esošā sistēmā Klienta norādītās naudas saņēmēju, veic naudas pārskaitījumu, kad Klients ar savu parakstu ir apliecinājis norādītās informācijas patiesumu un darījuma nepieciešamību. Darījums notiek Paysera pārziņā esošā sistēmā.
 5. Ja Klients vēlas izņemt skaidru naudu, pēc Klienta identifikācijas un pārbaudes Paysera pārziņā esošā sistēmā, Sabiedrības darbinieks aizpilda Paysera pārziņā esošā sistēmā esošo veidlapu, ievadot skaidras naudas izņemšanas summu un citus nepieciešamos datus. Skaidras naudas darījuma laikā Klients saņem sava mobilā tālruņa apstiprinājuma kodu, kuru nosauc Sabiedrības darbiniekam un Sabiedrības darbinieks Paysera pārziņā esošā sistēmā ievada Klienta sniegto apstiprinājuma kodu un tikai pēc tam apstiprina transakciju. Darījums notiek Paysera pārziņā esošā sistēmā.
 6. Ja Klients vēlas apmaksāt rēķinus par komunālo un citu pakalpojumu sniedzēju sniegtajiem pakalpojumiem, ar kuriem Sabiedrībai ir noslēgts maksājumu pakalpojumu līgums, tad Sabiedrības nodarbinātais nodrošina pakalpojuma sniegšanu, izmantojot pakalpojuma sniedzēja aplikāciju maksājuma pieņemšanai. Sabiedrība par Klientu apstrādā Klienta identifikācijas datus, rēķina numuru, datumu un summu.
 
Tiesiskais pamats personas datu apstrādei Money Gram vai Paysera pārziņā esošajās sistēmās ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts. 
 
 
Juvelierizstrādājumu, tehnikas, monētu, investīciju zelta iegāde
 
Lai Sabiedrība nodrošinātu minētos pakalpojumus Sabiedrība apstrādā šādus personas datus: 
 1. personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds, lai Jūs identificētu;
 2. kontaktinformācija - adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, lai nepieciešamības gadījumā sazinātos saistībā ar pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī nodrošinātu piegādi.
Ja Jūs izveidojat kontu tīmekļa vietnē https://www.e-lats.lv/lv/cart/checkout, tad Sabiedrība par Jums apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese. Minēto informāciju Sabiedrība apstrādā līdz brīdim, kad lūdzat Sabiedrību dzēst izveidoto kontu.
 
Par pakalpojumu “Kredīts bez ķīlas” un “Online kredīts” skatiet Privātuma politiku, kas publicēta tīmekļa vietnē http://e-kredits.eu/ 
 
 
Kam Sabiedrība nodod Jūsu personas datus?
 
Lai Sabiedrība nodrošinātu izpētes pasākumus (izpēti un/vai padziļināto izpēti) saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu Jūsu personas dati tiek pārbaudīti Valsts ieņēmumu dienesta pārziņā esošajā Politiski nozīmīgo personu reģistrā, sankciju sarakstos, kā arī Nederīgo dokumentu reģistrā.
 
Ja Jūs vēlēsieties saņemt pakalpojumu “Bez % aizdevums”, tad Sabiedrība pārbaudīs informāciju par Jūsu maksātspēju Kredītiestāžu biroja pārziņā esošajās informācijas sistēmās, kā arī saņems informāciju no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta.
 
Ja neizpildīsiet līgumā pielīgtās saistības un naudu neatgriezīsiet līgumā noteiktajā termiņā, Sabiedrība nodos informāciju par Jums kā klientu un Jūsu parādu licenzētais ārpus tiesas piedziņas kompānijai .
 
Ja Jūs izmantojat pakalpojumus, kas saistīti ar juvelierizstrādājumu, tehnikas, monētu, investīciju zelta iegādi, kurjeram tiek nodots Jūsu vārds, uzvārds, piegādes adrese un tālruņa numurs, lai nodrošinātu iegādāto lietu piegādi.
 
Lai nodrošinātu Sabiedrības sniegto pakalpojumu uzskaiti, kā arī kontrolētu Sabiedrības sniegto pakalpojumu izpildi, Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, kas nepieciešami pakalpojumu nodrošināšanai, Sabiedrības pārziņā esošajā klientu reģistrācijas sistēmā, grāmatvedības informācijas sistēmā, par kuru uzturēšanu ir noslēgti līgumi ar ārpakalpojuma sniedzējiem.
 
Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).
 
 
Cik ilgi Sabiedrība glabā Jūsu personas datus?
 
Sabiedrība glabā Klienta personas datus, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
 • atbilstoši normatīvo aktu prasībām grāmatvedības jomā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā;
 • līguma izpilde;
 • ja pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
 • ja ir Klienta piekrišana savu personas datu apstrādei un tā nav atsaukta.
 
Lielākoties Sabiedrība glabā personas datus piecus gadus pēc līguma izpildes vai pakalpojuma saņemšanas, lai nodrošinātu normatīvajos aktos par grāmatvedības vešanu un pārvaldību noteiktās prasības.
 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas vajadzībām Sabiedrība glabā Klienta datus saistībā ar Klienta identitātes pārbaudi un naudas līdzekļu izcelsmi, ieskaitot personu apliecinoša dokumenta kopiju un citu informāciju, kas ir nepieciešama, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no aizdevuma/ķīlas līguma izbeigšanas dienas.
 
Pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām Klienta personas dati tiek dzēsti.
 
Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.
 
 
Kādas ir Jūsu tiesības?
 
Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot savus personas datus, dzēst savus personas datus, ierobežot savu personas datu apstrādi vai iebilst pret savu personas datu apstrādi, lūgt nodrošināt datu pārnesamību, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. 
 
Lai šīs tiesības īstenotu, izņemot sūdzības iesniegšana Datu valsts inspekcijā, lūdzu, iesniedziet Sabiedrībai rakstveida iesniegumu: klātienē (līdzi jāņem pase vai ID karte Jūsu identificēšanai) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: elats@elats.lv.  Atbildi uz Jūsu iesniegumu sniegsim mēneša laikā.
 
 
Izmaiņas privātuma politikā
 
Privātuma politika var tik atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot izmaiņas Privātuma politikā, tās tiek publicētas tīmekļa vietnē: https://www.e-lats.lv/lv.  

Atpakaļ