1
        

Ķēde 20/5705

Prove: 925, Svars: 8.89

€ 30.00  

Ķēde 212/1715

Prove: 925, Svars: 5.70

€ 30.00  

Ķēde 21/1135

Prove: 925, Svars: 7.00

€ 30.00  

Ķēde 260/4995

Prove: 925, Svars: 6.18

€ 30.00  

Aproce 93/2525

Prove: 925, Svars: 4.90

€ 30.00  

Aproce 2/5015

Prove: 925, Svars: 5.08

€ 30.00  

Ķede 44/5425

Prove: 925, Svars: 10.36

€ 30.00  

Aproce 42/1425

Prove: 925, Svars: 5.29

€ 29.00  

Ķēde 67/3425

Prove: 925, Svars: 5.61

€ 29.00  

Aproce 18/5215

Prove: 925, Svars: 5.60

€ 29.00  

Aproce 28/2415

Prove: 925, Svars: 4.50

€ 29.00  

Akcija

Ķēde 33/8065

Prove: 925, Svars: 8.85

€ 20.00   € 29.00

Ķēde 13-2895

Prove: 925, Svars: 8.93

€ 28.00  

Aproce 80/5225

Prove: 925, Svars: 3.70

€ 28.00  

Aproce 35/1115

Prove: 925, Svars: 6.63

€ 28.00  

Ķēde 54/3425

Prove: 925, Svars: 3.55

€ 28.00  

Ķēde 14/8125

Prove: 925, Svars: 8.58

€ 28.00  

Ķēde 33/5215

Prove: 925, Svars: 5.10

€ 28.00  

Ķēde 46/1735

Prove: 925, Svars: 4.50

€ 28.00  

Ādas aproce ar sudraba aizdari 428/0785

Prove: 925, Svars: 4.70

€ 28.00  

Ķēde 32/5025

Prove: 925, Svars: 6.99

€ 28.00  

Aproce 393-1133

Prove: 925, Svars: 13.55

€ 28.00  

Ķēde 39/5225

Prove: 925, Svars: 6.10

€ 27.00  

Ķēde 13/1615

Prove: 925, Svars: 5.03

€ 27.00