1
        

Gredzens 1612-0743

Prove: 585, Svars: 1.96

€ 127.40  

Gredzens 5760-0733

Prove: 585, Svars: 1.96

€ 127.40  

Jaunums

Gredzens 5180-2231

Prove: 585, Svars: 1.96

€ 127.00  

Jaunums

Gredzens 40803-1231

Prove: 585, Svars: 1.70

€ 127.00  

Jaunums

Gredzens ar briljantu (0.06 ct) 5310-1241

Prove: 585, Svars: 1.27

€ 127.00  

Gredzens 3512-5233

Prove: 585, Svars: 1.94

€ 126.00  

Gredzens ar briljantiem (0.06ct) 13442-4531

Prove: 375, Svars: 1.69

€ 125.00  

Gredzens ar briljantu (0.004 ct) 3501-5033

Prove: 750, Svars: 1.31

€ 125.00  

Gredzens 243g1-3031

Prove: 375, Svars: 2.27

€ 125.00  

Gredzens 1901-0533

Prove: 583/375, Svars: 2.00 g

€ 125.00  

Gredzens ar briljantiem (0.07 ct) 1262-5743

Prove: 585, Svars: 1.47

€ 125.00  

Gredzens 5301g7-0901

Prove: 585, Svars: 1.96

€ 125.00  

Gredzens 66g3-1141

Prove: 585, Svars: 1.91

€ 125.00  

Gredzens 7g1-5443

Prove: 585, Svars: 2.03

€ 125.00  

Gredzens ar briljantiem (0.012 ct) un smaragdiem (0.16 ct) 3330-5033

Prove: 333, Svars: 2.07

€ 125.00  

Gredzens 18170-8331

Prove: 585, Svars: 1.91

€ 125.00  

Gredzens 19151-0931

Prove: 375, Svars: 2.28

€ 125.00  

Gredzens 481-3043

Prove: 585*, Svars: 1.91 gr.

€ 125.00  

Gredzens 3860-8341

Prove: 375, Svars: 2.38

€ 125.00  

Gredzens ar briljantiem (0.07ct) 2576g3-0931

Prove: 375, Svars: 1.27

€ 125.00  

Gredzens 2632-0743

Prove: 750, Svars: 1.66

€ 124.50  

Gredzens ar briljantu (0.04 ct) 118g4-0743

Prove: 585, Svars: 1.55

€ 124.50  

Gredzens 520-3031

Prove: 585, Svars: 1.90

€ 124.00  

Gredzens 10250-4031

Prove: 585, Svars: 1.70

€ 124.00