1
        

Gredzens 1181-2233

Prove: 585, Svars: 1.77

€ 117.00  

Gredzens 29690-0731

Prove: 585, Svars: 1.79

€ 116.75  

Gredzens 992-2241

Prove: 375, Svars: 2.11

€ 116.00  

Gredzens 6790-5011

Prove: 585, Svars: 1.90

€ 116.00  

Gredzens ar briljantu (0.04 ct) 813-0743

Prove: 585, Svars: 1.28

€ 115.20  

Gredzens LA629-13

Prove: 585, Svars: 2.31

€ 115.00  

Gredzens 1234g2-4531

Prove: 585, Svars: 1.83

€ 115.00  

Gredzens 1180-3433

Prove: 583, Svars: 1.72

€ 115.00  

Gredzens 13312-5731

Prove: 585, Svars: 1.80

€ 115.00  

Gredzens 11992-5431

Prove: 585, Svars: 1.82

€ 115.00  

Gredzens 12300-2231

Prove: 585, Svars: 1.76

€ 115.00  

Gredzens 2910-5033

Prove: 585, Svars: 1.77

€ 115.00  

Gredzens 4241-4531

Prove: 585, Svars: 1.77

€ 115.00  

Gredzens ar briljantiem (0.03 ct) 15112-1131

Prove: 375/583, Svars: 1.57

€ 115.00  

Gredzens 69g1-3443

Prove: 585, Svars: 1.71

€ 115.00  

Gredzens 2g2-4543

Prove: 583/375, Svars: 1.83

€ 115.00  

Gredzens 105h7-8333

Prove: 585, Svars: 1.86

€ 115.00  

Jaunums

Gredzens 115g4-0943

Prove: 585, Svars: 1.77

€ 115.00  

Gredzens 3210-0933

Prove: 585*, Svars: 1.76 gr.

€ 114.40  

Gredzens 6061-0733

Prove: 585, Svars: 1.76

€ 114.40  

Gredzens 890-0641

Prove: 585, Svars: 1.75

€ 114.00  

Gredzens 24160-0731

Prove: 585, Svars: 1.75

€ 114.00  

Jaunums

Gredzens 328g1-8141

Prove: 585, Svars: 1.76

€ 114.00  

Jaunums

Gredzens 237g6-4633

Prove: 585*, Svars: 1.74 gr.

€ 114.00