1
        

Auskari ar briljantiem (0.06ct) 2541-0713

Prove: 585, Svars: 4.94

€ 350.00   € 395.00

Auskari ar briljantiem (0.04 ct) 4643-5723

Prove: 585, Svars: 4.91

€ 393.00  

Auskari 4480-0933

Prove: 585, Svars: 6.00

€ 390.00  

Auskari ar briljantiem (0.12Ct) un kultivētām pērlēm 17040-8321

Prove: 585, Svars: 5,08

€ 390.00  

Auskari ar briljantiem (0.04ct), safīriem (0.36ct) 171-0743

Prove: 585, Svars: 4.41

€ 388.08  

Auskari 118/1915

Prove: 585, Svars: 5.55

€ 388.00  

Auskari 56/1575

Prove: 585, Svars: 5.97

€ 350.00   € 388.00

Auskari ar briljantiem (0.05ct) 141-0743

Prove: 585, Svars: 4.54

€ 385.90  

Auskari 457g2-0933

Prove: 585, Svars: 5.91

€ 385.00  

Auskari 5791-2411

Prove: 585, Svars: 6.12

€ 385.00  

Auskari ar briljantiem (0.16 ct.), citrīniem 873-2323

Prove: 585, Svars: 4.05

€ 384.75  

Auskari 7690-6411

Prove: 585, Svars: 5.89

€ 380.00  

Auskari ar briljantiem (0.07 ct.) 2093-0713

Prove: 585, Svars: 4.45

€ 380.00  

Auskari 3275g5-1231

Prove: 583/375, Svars: 5.88

€ 380.00  

Auskari ar briljantiem (0.24 ct ) 4793-5723

Prove: 585, Svars: 4.48

€ 380.00  

Auskari 10670-4031

Prove: 585, Svars: 5.96

€ 378.00  

Auskari ar briljantiem ( 0.04 ct. ) un kultivētām pērlem 25211-0521

Prove: 585, Svars: 3.77

€ 377.00  

Auskari 1815g3-8131

Prove: 585, Svars: 5.97

€ 377.00  

Auskari 4961-0933

Prove: 585, Svars: 5.50

€ 375.00  

Auskrari ar briljantiem (0.12 ct) 641-5733

Prove: 585, Svars: 5.04

€ 375.00  

Auskari 101-8143

Prove: 585, Svars: 5.72

€ 371.00  

Auskari 458h3-0933

Prove: 585, Svars: 6.18

€ 370.00  

Auskari 17571-8331

Prove: 585, Svars: 6.16

€ 370.00  

Auskari ar briljantiem (0.04ct) un topāziem 3932-0733

Prove: 585, Svars: 3.69

€ 369.00